آخرین آمار قربانیان جنگ سوریه

نخستین تصاویر از بیرون کشیدن قربانیان زلزله در سر پل ذهاب + آخرین آماردانلود