اردوغان برخی با استفاده از ابزارهای اقتصادی در اندیشه کودتا در ترکیه هستند

برچسب ها