افسانه پاکرو

با اشك تمام كوچه را تر كردم,رفتیو ندیدی كه چه محشر كردم,دیشب كه سكوت خانه دق مرگم كرد,دلبستگی ام را به تو باور كردم.دانلود