الاولیاء

استقبال مردم شریف چاروایلقی از یادگار خاتم الاولیاء شیخ ملک جان --- در این فیلم تصاویر نورانی اساتید بزرگوار و محترم استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی تقصیر و استاد الحاج حال محمد آخوند تقصیر و فرزندان یارجان تقصیر دیده میشوددانلود