امورکارکنان بانک صادرات

ویدیو تبلیغاتی سرویس های بانکداری مبتنی بر USSD کد، به سفارش بانک صادرات ایران، تولید شده توسط گروه فرهنگی هنری توسعه ی پارسدانلود