اموزش ساخت قایق دوزیست با وسایل خیلی ساده

توهین ممنوع + چشم های خودم چون من چشم تیره دوست دارم برای همین توی عکس های قبلی ام چشمام رو مشکی میکردمدانلود