امپراطور و آدمکش

برای گروه تروریستی داعش مهم نیست که سربازانش کودک باشند یا نوجوان، مهم این است که طریق بریدن سر قربانیان را به صورت حرفه ای بیاموزند و بقای این گروه را تضمین کنند.دانلود