انواع خط انداختن ابرو

ابتدا با استفاده از ریمیل ابرو مک به ابرو حالت دهید سپس با قلم شماره ۲۶۶ و ژل ابرو تیره ترین رنگ مطابق با تکنیک این ویدیو عمل کنید www.mac-iran.irدانلود