اکوه اتشفشان

در این ویدئو می توانید تصاویری از حرکت مواد مذاب در کنار دهانه اتشفشان را ببینید.دانلود