ایا انی که از شامپو ژیوار استفاده کردند راضی هستند

قدم زنان راه افتادم به سمت روستا. برای دیدن ژیوار شوق و ذوق خاصی داشتم. تعریفش رو زیاد شنیده بودم و عکس های زیادی ازش دیده بودم. فک می کردم از سه راهی که پیاده شدم تا خود روستا چند صد متری بیشتر راه نباشه اما مثل اینکه اینطور نبود. صدای یه موتور از پشت سرم اومد.ادامه سفرنامه در وب سایت. WWW.METANOIA.IRدانلود