ایا سپاه در امنیت اربعین نقش داشته

بیهودگان٬ حماقتها ٬نادانان ٬گشنگان و خاینین به اصل و اصالت خانواده و گروه اگر امنیت معیشت داشته باشند امنیت شما و امنیت معیشت شما بطور همه جانبه بخطر خواهد افتاد و امنیت شما ٬معیشت شما و ابروی شما را متزلزل نگاه خواهند داشتدانلود