این گیاهان تومور و آلزایمر را نابود میکنند آکا

تومور بسیار بزرگ گلیوم عصب بینایی در کودک چهار ساله با پروپتوز( بیرون زدگی) و نابینایی کامل چشم راست؛ جهت جلوگیری از گسترش تومور به داخل مغز و به علت زخم شدگی قرنیه، پس از کرانیوتومی و باز کردن حفره جمجمه عصب بینایی در ورودی به مغز قطع شد و از داخل کاسه چشم با کات کردن یکی از عضلات حرکتی چشم، دسترسی به عصب انجام شد و عصب تومورال از پشت کره چشم جدا شد و تومور به طور کامل خارج شد http://drrajabi. http://orbitalclinic.comدانلود