باید به نقطه مرجع علمی جهان دست یابیم علم پزشکی در غرب به تجارت پزشکی تبدیل شده است