بیانیه کی روش در مورد بازگشت بازیکنان پرسپولیس از اردوی امارات