تعریف

استراتژی و مارکتینگ فرزند رقابت هستند ، در بازارهای انحصاری آنچه مهم نیست رقابت است. مارکتینگ به سه کلمه نعرفی می شود شناسائی ، شناساندن و خشنودی محیط کلان محیطی تأثیرگذار از چهار عنصر می باشد توجه عزیزان را به ویدئوی کوتاه ولی مفید پیوست جلب می کنمدانلود