تلاش آمازون برای اخذ مجوز اای نوعی ارتباطات مخفی بی سیم