تهیه شراب با انجیر

آیا در مجلس شراب بودن ونخوردن شراب گناه میباشد واشکال دارد؟استادوحیدپوردانلود