تواتر حدیث ثقلین

ابن عساکر در کتاب تاریخ مدینة دمشق میگوید آیه ابلاغ در غدیر در حق علی ابن ابی طالب(ع) نازل شدهدانلود