توافق درباره سوریه بر ممانعت از ایجاد نظام کنفدرالی تصریح دارد