جدیدترین خبرهای جبهه جنوب حلب نقشه

شهرک های «تل الضمان، تل أحمر، تل الشیح، قلعة الشیخ، مزرعة، ام عامود، حانوتة، مکتبة، تل حواصید، اعبد، شویحة اللهب» مناطقی به شمار می آیند که امروز در غرب شهرک خناصر (جنوب غرب استان حلب) به کنترل نیروهای جبهه مقاومت درآمدند؛ «تل الضمان» مهم ترین شهرکی به شمار می آید که در این محور از اشغال تروریست ها خارج شده است زیرا شاهرگ حیاتی و نقطه تلاقی مسیر ارتباطی «شهر حلب، فرودگاه ابوضهور و شهرک خناصر» است.دانلود