جراحی بینی گوشتی

تکنیک های قدیمی جراحی بینی فقط کاهنده بودند بنابراین نتیجه عمل بینی های گوشتی برگشت می کرد یا بینی دچار افتادگی می شد. اما با تکنیکهای جدید می توان کارهای مهمی برای بینی های گوشتی انجام داد. البته کسانی که بینی گوشتی دارند باید توقعات خود را از جراحی بینی منطقی کننددانلود