جزییات بیشتر از laquo اتمام حجت با مشمولان غایب raquo

شبکه خبر- 27 آبان 94- 13:00| سردار صدرالسادات رئیس سازمان نظام وظیفه از تمدید اجرای طرح جریمه ریالی برای مشمولان با بیش از هشت سال غیبت خبر داد.دانلود