جمع های مکسر روانخوانی جوانه وسنگ

در این فیلم به آموزش جمع مکسر می پردازیمدانلود