حسن اکبری تیم حفاظت رهبری

خجیربان اولین طرح حفاظت مشارکتی در مناطق تحت مدیریت ایران است که از آبان سال 90 فعالیت های خود را آغاز نمود. این طرح سعی می نماید که خجیر و سرخه حصار را به عنوان نماد طبیعی تهران به مردم بشناساند و ارزش های کم نظیر زیستی و اکوسیستمی آن را معرفی نماید تا به این وسیله علاقمندی شهروندان تهرانی را به حفاظت و پایداری این مناطق جلب نماید.دانلود