حقوق کارمندان شهرداری

کارمندان مک دونالد برای افزایش 15 دلاری حقوق در هر ساعت کار دست به تظاهرات زدنددانلود