حنانه خلیفه

چگونه ممکن است کسی که در رشته صوت بعنوان سه نفر اول باشد و در اختتامیه دهم !؟ اعلام شود !!!..."مادر حنانه اظهار کرد: تمام متسابقان و حاضران به این امر اذعان داشتند که حنانه نفر برتر خواهد شد که در پایان در نهایت تعجب چنین نشد.!!!...." دعوت داور الجزایری از حنانه برای شرکت در مسابقات بین المللی گامبیادانلود