حنیف افخمی

افخمی در برنامه هفت بر سر فروش فیلم های سال آینده در سینما، با ایوبی شرط بست.دانلود