خواص و طبع ترخینه

طرز تهیه آش ترخینه توسط آقای میرزایی پارسا در بخش آشپزی برنامه خانه و زندگی از شبکه همداندانلود