دانلود مانگا فارسی خادم سیاه

داستان در مورد پسری که که پدر و مادرش در یک حادثه اتش سوزی از دست می دهد و با شیطان قرار داد می بندد که قضیه حادثه اتش سوزی بفهمددانلود