درباره شهید بهنام محمدی که هنگام هجوم نیروهای عراقی