درخت پرتقالی سیال و سورئال است

در این آزمایش حرکت سیال سبک و سنگین را در سیالی با چگالی متوسط مشاهده می کنید.دانلود

برچسب ها