دلایل منع شدن فیتیله ای ها

اون دور دورا رنگین کمون / پلی به سوی آسمون /اگه میخوایم رد شیم از اون / باید باشیم با هم مهربون...دانلود