دلیل گازدار شدن رب

مرگ عقرب به دلیل اثرات زیان بار و مهلک نوشابه حقیقت ندارد و شایعه می باشد. توضیحات در: http://wikihoax.org/vGw0Kدانلود