دکتر هومن نامور تولد

در برنامه ی این هفته ی کافه آگاهی، دکتر هومن نامور، استاد دانشگاه در رابطه با موضوع حساس خیانت صحبت می کند. آیا این موضوع یک آسیب اجتماعی است؟ آیا این مسئله تبدیل به مد شده است؟ میزان خیانت در مردان چه قدر است؟ در زنان ایرانی چه قدر خیانت رواج پیدا کرده است؟ چه عواملی در شکل گیری خیانت دخیل هستند؟ همه ی این مسائل را می توانید از زبان دکتر هومن نامور بشنوید. www.pelicademy.comدانلود