رده بندی سنی

کار جدید و متفاوت ما تعیین شدت تاثیر گذاری هر یک از محتواها بر روی مخاطبان است. برای خانواده ها از 7 معیاری که در نظر گرفتیم مثل خشونت و ترس و ... مشخص کردیم که هر کدام از این معیارها چه امتیازی در شدت تاثیر گذاری گرفته است برای مثال در بازی مثبت 18 ، خشونت دارای امتیاز ...دانلود