_شکست_به_ایران_را_جبران_می‌کنیم رفتار نکونام مرا تحریک کرد تا وارد میدان شوم

رفتار نکونام مرا تحریک کرد تا وارد میدان شوم

چرا با وجود اینکه بیشترین تلاش را می کنیم موفق نمی شویم تلاش بیشتر الزاما به معنای موفقیت بیشتر نیست چرا موفق نمی شومدانلود