رمان اسیر تقدی زمانه اندروید

در برنامه نمایشگاه گردی به سراغ سوژه رمان رفتیم و از بازدیدکنندگان پرسیدیم رمان می خونن یا نه.دانلود