رودوزی هنری کهن که رقیب چینی ندارد

منابع محیط زیست و انرژی محدودند،درست مصرف كنیم تا آیندگان و فرزندانمان هم بتوانند از رفاه نسبی برخوردار باشند.(این ویدیو - تهیه شده توسط آژانس تبلیغاتی بادكوبه - قبلا در آپارات منتشر شده كه با توجه به محتوای زیست محیطی آن، مجددا در این كانال بازنشر میشود)دانلود