روشن : منصوریان دیر متوجه شد باید به جوانی مثل حسینی اعتماد کند