زمان پخش فیر فکتر

این تیزر دیگری از قسمت پایانی فصل 1 سریال فیر د واکینگ دد است که یک شنبه ی آینده پخش خواهد شد. این سریال به عنوان مکمل سریال واکینگ دد شناخته می شود.دانلود