سال95دانشگاه فرهنگیان

فرهنگیان بازنشسته این روزها با مشکلات متعددى ازجمله تأخیر یکساله و بیشتر در پرداخت پاداش پایان خدمت مواجه هستند، در چنین شرایطى صندوق فرهنگیان به جاى ارائه خدمات و اعطاى وام هاى حمایتى به فرهنگیان، تاریکخانه اى براى فساد مالى شده است.دانلود