سنی یاناسان تویق آپاران

آهنگ خیلی قدیمی ترکی آذربایجانیدانلود