شعردرمورد راضیه

این شعر را علی فغانی سورکی از سورک سروده استدانلود