شورای حل اخنلاف سال 95

دیدار اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان غیردولتی پسرانه فرهیختگان از شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه مورخ 94/8/19. در این بازدید آقایان زارع و موسوی، مسئولین فرهنگی مجتمع فرهیختگان، اعضای شورای دانش آموزی را همراهی نمودند.دانلود