صوتی.مارضایی

نوحه خوان این کلیپ آقای نیازی و مارضایی، گوشه ای از الحان محلی رایج در استان خوزستان به ویژه دزفول و شوشتر می باشد. این لحن مطابق با شور عرب در موسیقی ایران و مقام صبا در موسیقی عربی است. به گفته مطلعین خوزستان در تحقیقات میدانی متین رضوانی پور علت نام گذاری این لحن به مارضایی، جوانمرگ شدن جوانی در قدیم به نام رضا و گریه کردن مادرش برای او در این لحن بوده که بعدها به مارضایی ( مادر رضا) میباشد.دانلود