ضاربان مانع از رسیدن به موقعِ پیکرشهید قرنی به بیمارستان شده بودند