طبل کودک

طبل زن های طبل پر نارنجی از سال 71 در هیئت عزاداری امام حسین طبل و عزاداری میکنند.دانلود