طبیعت شراب گرم است یا سرد

آیا در مجلس شراب بودن ونخوردن شراب گناه میباشد واشکال دارد؟استادوحیدپوردانلود