طرح کرامت سمبل اخلاص

جلسه 7 کلبه کرامت تاریخ برگزاری جلسه: 1385/12/10 عنوان جلسه: درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه ی کرامت و کلبه ی دیجیتالی در سرفصل: طرح ریزی استراتژیک / طرح ریزی (2) دانلود همه پلت ها:http://yaghin.org/Sessions/SessionDocumentsToZip/679دانلود