علت جدایی جمشید گر گین

سرکوب مردم جدایی طلب منطقه کاتالونیا اسپانیا در روز رفراندوم جدایی از این کشور! آقای زیباکلام و قماش محترم نظری ندارن؟ لطفا براشون هشتگ بزنین جا نمونین از قافله!دانلود